Adatkezelési tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. § (2) bekezdésének, és 15. § (1) bekezdésének megfelelő tájékoztatás:

Nyilvántartás

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve a géntechnológiai tevékenységekről szóló 1998. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Gtv.) 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a földművelésügyi miniszter nyilvántartja és honlapján bárki számára korlátozás nélkül, kereshető módon hozzáférhetővé teszi:

A Gtv. 19. § (4) bekezdése alapján a nyilvántartás céljából átadott adatok közül a hasznosító üzleti titokhoz vagy szabadalomhoz, illetve fajtaoltalomhoz fűződő jogát sértő adatok nem nyilvánosak, amennyiben azok ilyen módon való kezelését a hasznosító a Géntechnológiai Bizottságtól vagy a géntechnológiai hatóságtól kéri. Így ezen adatokat és információkat a géntechnológiai hatóság bizalmasan kezel.

A Gtv. 19. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartó szerv az adatokat az engedélyben meghatározott jogosultsági idő lejártát követő 10 évig tartja nyilván.

A Gtv. 19. § (6) bekezdése alapján a nyilvántartó szerv a kérelem visszavonása esetén az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat nyilvántartásából törli.

A Gtv. 21/C. § (6) bekezdése alapján továbbá a termesztési engedély megadását követően a földművelésügyi miniszter, mint termesztési hatóság a kérelemben szereplő és a termesztésre vonatkozó adatokat nyilvántartja, és bárki számára korlátozás nélkül, kereshető módon országos adatbázisban a honlapján, valamint a kormányzati portálon közzéteszi. A Gtv. 21/E. § (3a) bekezdése alapján az (1) és (3) bekezdés szerinti adatokról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a forgalmazó nevét vagy cégnevét, valamint lakcímét vagy székhelyét is. A nyilvántartás adatkörét a termesztési hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon − a személyes adatok kivételével − bárki számára korlátozás nélkül, kereshető módon hozzáférhetővé kell tenni.

A Gtv. 23. § (3) bekezdése szerint a géntechnológiai hatóság a nemzeti hatáskörbe tartozó engedély feltételhez kötéséről, módosításáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról szóló határozatát közli az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltakon túlmenően a nyilvántartó szervvel is.

A géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról szóló 82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a kérelmező, illetve a hasznosító a géntechnológiai tevékenység végzéséhez szükséges engedély iránti kérelemben közölt, valamint az engedélyben szereplő, és a nyilvántartó szerv által nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásokról a géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-ának (5) bekezdése szerint tizenöt napon belül tájékoztatja a géntechnológiai hatóságot, amely az adatváltozásról tizenöt napon belül értesíti a nyilvántartó szervet, valamint a szakhatóságokat.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az Infotv. alapján érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy − közvetlenül vagy közvetve − azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat − különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret −, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Az érintett kérelmezheti a géntechnológiai hatóságnál tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak − a kötelező adatkezelés kivételével − törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére a géntechnológiai hatóság tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá − az érintett személyes adatainak továbbítása esetén − az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A géntechnológiai hatóság köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a géntechnológiai hatósághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot a géntechnológiai hatóság helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri, az hiányos vagy téves − és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható −, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Törlés helyett a géntechnológiai hatóság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A géntechnológiai hatóság megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A géntechnológiai hatóság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett a géntechnológiai hatóság a döntésével nem ért egyet, illetve ha a géntechnológiai hatóság az előírt határidőt elmulasztja, az érintett − a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint azokban az esetekben, melyekben az személyes adatainak kezelése ellen tiltakozhat, az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha a géntechnológiai hatóság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha a géntechnológiai hatóság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.


Gtv. 21/E. § (1) A géntechnológiával módosított növény szaporítóanyagának forgalmazója legkésőbb 60 nappal az adott géntechnológiával módosított szaporítóanyag-tétel forgalmazását megelőzően - a név vagy cégnév és cím vagy székhelycím feltüntetésével - köteles adatot szolgáltatni a termesztési hatóság számára a forgalmazni kívánt géntechnológiával módosított szaporítóanyag mennyiségéről, a növényfaj és a fajta megjelölésével.

(3) A forgalmazó - az (1) bekezdés szerinti adatok megadásával - az őszi vetésű növények esetén minden év január 31-ig, tavaszi vetésű növények esetén minden év augusztus 31-ig köteles adatot szolgáltatni a termesztési hatóságnak a géntechnológiával módosított növény szaporítóanyagának a tárgyévben ténylegesen forgalmazott mennyiségéről.